Mission Statements

 1. Ko e tui ki he tataki ‘a e ‘Eiki ko Sisu Kalaisí ‘a e taula ke ne pukepuke ‘a e Siasí mei he ngaahi taʻau feliliuaki ‘o e senituli 21. To respond to the call of Jesus in faith amid the rapid changes of this 21st Century.
 2. Ke fakapapauʻi ‘oku longomoʻui pea hōhoamālie ‘a e ngaahi polokalama ngāue ‘a e Siasí pea mo ‘ene ngaahi maʻunga kelesí ke mahino ‘okú ne pukepuke lelei mo matauhi hono kau memipá. To strengthen and transform the churchʻs ministry, worship and services to better sustain all members.
 3. Ke ngāueʻaki ha ngaahi founga ‘oku fenāpasi mo e ngaahi tūkunga kehekehe ‘o e moʻui ‘a e kakaí, kae fakapapauʻi ‘oku kei fakahaaʻi totonu ai pē ‘a e tui, tōtōʻonga lotu, akonaki mo e ngāue fakalaumālie ‘a e Siasí. To express faith, worship, prayer, teaching and ministry in ways designed to effectively meet the different needs of diverse groups of people.
 4. Ke hoko pē ‘a e Siasí ko e fale hūfanga ki he taha kotoa, pea ‘oku nau ‘atā ai kotoa pē ke kau ki he Sino-hā-mai ‘o e ‘Eikí, ‘o ‘ikai ha lau tuʻunga pe faʻahinga. To be an inclusive church where all people, regardless of age, gender or status, are valued members of the Body of Christ.
 5. Ke fakataulama lelei ‘e he Siasí ‘a e anga ‘o e nofo ‘a e kakaí, ‘i he ngaahi meʻa ‘oku hoko fakalotofonua mo fakamamani lahi. To be relevant and connected to the wider community - local and international.
 6. Ke tofa ha hala lelei ‘okú ne fakatupulekina ‘a e kahaʻu ‘o e Siasí pea ke fokotuʻutuʻu ‘ene ngaahi polokalamá ke hōhoa mālie mo e ngaahi taumuʻa ‘a e ‘Otuá. To plan for future growth by fully organising the Free Wesleyan Church of Tonga, its programmes and its church-life around the purposes of God.

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.