NGAAHI 'AHO MAHU'INGA

1984   FOKOTUʻU 'A E SIASÍ ʻI NIU SILA
1985   LĒSISITA 'A E SIASÍ ʻI NIU SILA
1986   FAKATAU 'API KO ʻOFA-KI-TONGA, 'OTAHUHU
    Tuʻutuʻuni Talāsiti Lahí ke fakahingoa ko "ʻOfa ki Tonga"
1989   FAKATAU ʻAPI KO PĒTELI, MANGERE
    Fakatāpui ʻe he Palesitení, Rev. Dr. Sione ʻAmanaki Havea.
1991   FAKATAU ʻAPI KO TUINGAPAPAI-ʻO-UESILĒ, MANGERE
    Fakatāpui ʻe he Palesitení, Rev. Dr. Sione ʻAmanaki Havea.
1996   FOKOTUʻU AKOTEU TUINGAPAPAÍ, MANGERE
    Huufi ʻe he ʻEne ʻAfió Taufaʻāhau Tupou IV.
    FAKATAU ʻAPI KO KUMUNI LOTO, OTAHUHU
    Fakatāpui ʻe he Palesiteni Mālōloó, Rev. Dr. Sione ʻAmanaki Havea.
1997   HUUFI FALELOTU KO ONGOONGO LELEI, MANGERE
    Huufi ʻe he ʻEne ʻAfió Taufaʻāhau Tupou IV.
2001   FAKATAU ʻAPI KO KETISEMANI, HAMILTON
    Foaki ʻe he Talāsiti Fakakoló ko e koloa ʻa e Vahefonuá.
2003   FAKATAU ʻAPI KO HĒVANI-ʻI-MĀMANI
    Fakatāpui ʻe he ʻEiki Palesitení, Rev. Dr. ʻAhio.
2004   VAHEFONUA KI TONGA
    Fakamoʻon 'a e Konifelenisíi mo e Vahefonua Niu Silá ʻi he Memorandum of Understanding.
2006   FAKATAU ʻAPI KO MOʻUNGA-KIHE-LOTO, MT ROSKILL
    Ko e ʻapi ʻo e Siasí ʻi Mt Roskill
2007   FAKATAU ʻAPI KO E FAKAKOLOA MEI LANGI, OTARA
    Ko e ʻapinofoʻanga faifekau ʻi Otara
2009   FAKATAU ʻAPI KO PUHA-ʻOE-FUAKAVA, MANGERE
    Ko e ʻapinofoʻanga ʻo e Tokoni Tauhi Paʻangá.
    FAKATAU ʻAPI KO ʻOMEIA. MANGERE
    Fakatāpui ʻe he ʻEiki Palesitení, Rev. Dr. ʻAhio.
2010   FAKATAU ʻAPI KO MATAPĀ-KUO-AVA, GISBORN
    Fakatāpui ʻe he Palesiteni Mālōloó, Rev. Dr.  ʻAlifaleti M. Mone.
2011   HUUFI ʻAPI KO MONŪʻIA-HE-LOTO-HANGAMĀLIE, MANGERE
    Fakatāpui ʻe he Faifekau Pule Vahefonuá, Rev. Lopini Filise.
    FAKATAU ʻAPINOFOʻANGA FAIFEKAU, OTAHUHU
    ʻApinofoʻanga Faifekau Vahenga Otahuhu
2012   FAKATAU ʻAPI KO FAKAONGO-KIHE-ʻEIKI, WELLINGTON
    Falelotu, Fale Fakataha'anga & Fale nofo'anga Faifekau. Fakatāpui ʻe he Faifekau Pulé, Rev. Lopini Filise.
2013   FAKATAU ʻAPI KO FOAKI-MOʻUI-MEI-LANGI, MANGERE
    Fakatāpui ʻe he Faifekau Pulé, Rev. Lopini Filise.
    FAKATAU ʻAPI KO KOVINANITE TAʻENGATA, WHANGAREI
    Falelotu & Fale Fakataha'anga & 'Apiako Tokemu'a. Fakatāpui ʻe he Faifekau Pulé, Rev. Lopini Filise.
2014   FAKATAU ʻAPI KO MONŪʻIA HE ʻOFA, HAMILTON
    ʻApinofoʻanga Faifekau Vahenga Hamilton. Fakatāpui ʻe he Faifekau Pulé Rev. Lopini Filise
    FOKOTUʻU (GROUNDBREAKING) FALE KO LESIELI TONGA AUDITORIUM, MANGERE
    Fakatāpui ʻe he Sekelitali Lahí Rev. Dr. Tevita Koloaʻia Havea
2015   FAKATAU ʻAPI KO LAUMĀLIE MĀʻONIʻONI, CHRISTCHURCH
    Fakatāpui ʻe he Faifekau Pulé Rev. Lopini Filise. Ko e ʻapi kelekele ʻi Christchurch.
2016   HUUFI FALE KO LESIELI TONGA AUDITORIUM, MANGERE
    Huufi ʻe he ʻEne ʻAfió Tupou VI pea Fakatāpui ʻe he ʻEiki Palesitení Rev. Dr. ʻAhio
    FAKATAU ʻAPI KO 'AMANAKI TOMU'A HAVEA, PALMERSTON NORTH
    Falelotu & Fale Fakataha'anga. Fakatāpui ʻe he Faifekau Pulé Rev. Lopini Filise
2017   VAHEFONUA KAKATO KI TONGA
    Fakamoʻoni 'a e Konifelenisí mo e Vahefonua Niu Silá ʻi he Memorandum of Understanding

Kau Unga Ngāué

 • 1. Ke ke fai manava-kavakava. ‘Oua na‘a ke nofo noa ‘i ha taimi. ‘Oua na‘a ke ngāue ta‘e ‘aonga. ‘Oua na‘a ke maumau‘i ha taimi, pe te ke li‘aki ia ‘i ho‘o nofo noa pē ‘i ha potu.
 • 2. Ke ke mo‘ui fakama‘uma‘u. Ke ke kaveinga‘aki ‘a e mā‘oni‘oni ki he ‘Eikí. Faka‘ehi‘ehi koe mei he fakavā ta‘e ‘aongá mo e ngaahi lea ta‘e taaú
 • 3. Ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai fefiné, kae ‘uma‘ā mo e kau finemuí ‘a e kau faifekau tangatá, pea ki he kau faifekau fefiné ke si‘i ho‘o fa‘a talanoa mo e kakai tangatá, kae ‘uma‘ā mo e kau talavoú.
 • 4. ‘O ka hokosia ha‘o teu mali, fai mo lotu ki he ‘Eikí, pea fakahā ki he Kau Faifekaú, he ko e me‘a ia ke fai tokanga pea fakakaukau‘i ‘i he loto ‘apasia ki he ‘Otuá.
 • 5. ‘Oua na‘a ke mahalo kovi ki ha taha kae ‘oua ke hā mo‘oni mai hono fakamo‘oní. Vakai ke ‘oua na‘a ke tui ngofua ki ai. Ke ke feinga ke ke mahalo lelei ki he me‘a kotoa pē. Ke ke ‘ilo ‘oku tau pehē, ‘oku kau tokua ‘a e fakamaaú kiate ia ‘oku faingata‘a‘iá.
 • 6. ‘Oua na‘a ke lau‘ikovi‘i ha taha: ‘o ka ke ka fai pehē, ‘e keina koe ‘e ho‘o leá ‘o hangē ko ha kainiloto: fakama‘uma‘u ‘i ho lotó ho‘o laú kae ‘oua ke mo fe‘iloaki mo ia ‘a ia ‘oku kau ki ai ho‘o laú.
 • 7. Tala kiate kinautolu ‘a e me‘a ‘oku ‘iate koe ‘oku nau faihala aí kae fai pē ‘i he ‘ofa pea fai ‘i he totonu pea fai ke vave telia na‘a nofo ia ‘o fakakovi‘i ho loto ‘o‘oú. Fai ke vave ke li‘aki ‘a e fai mei he lotó.
 • 8. ‘Oua na‘a ke fie‘eiki. Ko ia ‘oku malanga‘aki ‘a e Kosipelí ko e tamaio‘eiki ia ki he kakai kotoa pē.
 • 9. ‘Oua na‘a ke mā ‘i ha me‘a, ka ko e angahalá pē. ‘Oku ‘ikai ha kovi ‘i ha ngāue ‘e taha, pe ko e tā fefie, pe ko e ‘utu vai ‘o ka fai mo e loto lelei.
 • 10. Fai ‘a e ngaahi me‘a ‘i hono taimi totonu. Tokanga ki he fai‘anga ‘o e me‘a kotoa pē. Pea ‘oua na‘a ke feinga ke fakatonutonu ‘etau ngaahi tu‘utu‘uní kae fai mo‘oni ki ai ke ‘ata‘atā ho konisēnisí.
 • 11. Ko ho‘o ngāue totonú ke fakamo‘ui ‘a e ngaahi laumālie ‘o e kakaí, ko ia ke ke nima mo e va‘e pea fai fiefia. ‘Alu kiate kinautolu ‘oku masiva fakalaumālié kae fuofua fai kiate kinautolu ‘oku masiva tahá.
 • 12. ‘Oua na‘a ke fai ha me‘a ‘o hangē ko ho loto ‘o‘ou kae fai ‘a e me‘a kotoa pē ke ngali ko e foha koe ‘o e Kosipelí, pea fai fakataha mo ho kaungā lotú. Kapau ko e foha koe, pea tā ‘oku ngali ke ke ngāue‘aki ho taimí ‘o fakatatau mo e ngaahi me‘a kuo tu‘utu‘uní: ‘io, ‘i ho‘o fa‘a malanga mo e ‘a‘ahi ki he kakaí, pea mo e fa‘a lautohi mo e fakalaulauloto pea mo e fa‘a lotu.

Jesus, the ONLY way!

 • sinseparates
 • gooddeeds
 • bridge

"Grace"

Grace is the “the free and unmerited act of God through which we, the fallen creatures are restored to God’s original favour” -- John Wesley.